Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os

Find os her:

Hovedgaden 4  |  8961 Allingåbro

Ring til os på:

Send en mail til:

Bestyrelsen for Djursland for fuld Damp:

Formand: Torben Jensen, Hevring

Næstformand: Leo Holm Petersen, Allingåbro

Øvrige Medlemmer:

Bettina Buhl, Allingåbro

John Saaby Jensen, Allingåbro

Arne Laursen, Allingåbro

Fritz B. Sørensen, Allingåbro – udpeget af Norddjurs Kommune.

Niels Skov Pedersen, Stenvad – udpeget af Norddjurs Kommune.

 

Forslag til:

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DJURSLAND FOR FULD DAMP

 

§ 1. Foreningens navn

Foreningen Djursland for fuld Damp.

§ 2. Beliggenhed.

Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune.

§ 3. Formål.

Foreningens formål er på almennyttig basis – med udgangspunkt i Stationen, Allingåbro og banestrækningen Allingåbro – Romalt – at give besøgende og fastboende på Djursland en aktiv
oplevelse ved:
a) Nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gennemførelse af gruppearrangementer.
Endvidere:
b) Stille lokaler til rådighed for Oldtimer Værkstedsmuseum jvf. tinglyst lejekontrakt.
c) At styrke turismen i området.
d) At give adgang til og udvide kendskabet til Naturpark Randers Fjord.
e) At medvirke til fortsat udbygning af turistnetværk i området.

§ 4. Kapital og formue.

Kapital og formue tilvejebringes ved lån, bidrag og tilskud fra organisationer, fonde, kommuner, region, staten, EU og enkeltpersoner.
Samt fra entreindtægter, kiosksalg og afholdelse af arrangementer, der kan forenes med opfyldelsen af foreningens formålsparagraf.

§ 5. Hæftelse for foreningen.

Da foreningen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i foreningens formue eller gæld eller evt. driftsoverskud eller – underskud.

§ 6. Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside umiddelbart efter godkendelse.

§ 7. Drift og ledelse.

Driftsoverskud: Såfremt der ved foreningens drift fremkommer et overskud, skal dette anvendes til de vedtægtsmæssige formål. Et overskud, der ikke indgår til udligning af underskud eller hensættelser til fornyelser m.m. – eller til imødegåelse af fremtidig underskud, kan anvendes til modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller anlæg. Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitut på konti, der lyder på foreningens navn, eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

Ingen har andel i foreningens formue eller evt. overskud, der alene tilfalder foreningen.

Samarbejde med Norddjurs Kommune sker via drifts- og samarbejdsaftale(r)

Der kan ikke udbetales direkte løn til medlemmer af bestyrelsen.

Foreningens myndighed og ledelse: Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år senest den 30. april. Bekendtgørelse finder sted med min. 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Opslaget skal indeholde dagsorden og opfordring til indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2023 afholdes dog 10. maj 2023.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Indeværende års budget
7. Eventuelt

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til bestyrelsens formand senest otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis min. 25 stemmeberettigede har indgivet begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling, og skal afholdes senest tre uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget skriftlig henvendelse herom.

§ 8. Stemmeberettigelse.

Enhver myndig person kan ved henvendelse blive medlem af foreningen.
Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen.
Medlemskabet er gratis og giver ikke rettigheder eller forpligtigelser udover ovennævnte stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver en måneds medlemskab før man er valgbar og har stemmeret. Ethvert medlem er valgbar og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Modtagelse af valg kan kun ske ved mundtlig accept eller hvis der er afleveret underskreven erklæring om at man er villig til at modtage valg inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

§ 9. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet, 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen, medens 1 medlem vælges af og blandt Allingåbro Borgerforenings medlemmer. 1 medlem vælges af og blandt Oldtimer Værkstedsmuseums med-lemmer og 2 medlemmer vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i Norddjurs
Kommune.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at 1 er på valg i lige år og 2 i ulige år.

De af Allingåbro Borgerforening og Oldtimer Værkstedsmuseum udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer til der sker en ny udpegning.

De af Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer i den kommunale valgperiode – for indeværende periode er Fritz Birk Sørensen og Niels Skov Pedersen udpeget.

Den kandidat, der har opnået størst stemmetal uden at opnå valg, indtræder som bestyrelsessuppleant. Suppleantposten gælder for et år.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Sekretær- og kassereropgaver varetages af administrative medarbejdere.

Bestyrelsens konstituerende møde holdes senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. fire medlemmer, hvoraf den ene er formanden eller næstformanden, er til stede til indvarslet møde.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til den daglige drift ansætte en leder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder det kommende års budget inden den 15. oktober hvert år.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede tages referat, der underskrives af bestyrelsen på det kommende møde.

§ 10. Foreningen kan ikke.

Foreningen kan ikke indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, lederen eller en anden ansat, hvorved denne – selvstændigt eller som en befuldmægtiget for en anden, herunder f. eks. en ansat i dennes virksomhed – optræder som grundsælger, entreprenør, leverandør, advokat eller lignende.

§ 11. Tegning.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan udstedes prokura. I tilfælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 12. Regnskab og revision.

Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen, som har påtaleret.

Anlægsregnskab og driftsregnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Driftsregnskab og status afleveres af revisor til bestyrelsen senest 1. april hvert år.

§ 13. Ændring af vedtægter og opløsning.

Ændringer i disse vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal desuden, for at have gyldighed, vedtages af den førstkommende general-
forsamling – evt. ekstraordinær generalforsamling – med simpel flertal.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt vedtagelse herom sker på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

På den første af de nævnte generalforsamlinger skal en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer
vedtage opløsningen. På den anden generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed.

Formue og eventuelle effekter tilbydes Norddjurs Kommune vederlagsfrit mod, at kommunen
forpligter sig til at anvende formue og effekter til de vedtægtsmæssige formål.

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2023 og efterfølgende på den ordinære ge-
neralforsamling 10. maj 2023 blev vedtægterne for Foreningen Djursland for fuld Damp godkendt.

Allingåbro, den.

Personoplysninger

Indsamling og brug af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Personoplysninger er gældende for de oplysninger, som du giver os, eller som vi indsamler, når du benytter dig af vores services, eksempelvis vores hjemmeside, app, alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, flows, triggers, automation, pop-ups og øvrig brug af services eller foretager køb via websitet

Djursland for Fuld Damp (Herefter benævnt DFFD) behandler din e-mailadresse og dine øvrige registrerede persondata i vores systemer i forbindelse med målretning af annoncering og markedsføring til dig, på baggrund af din adfærd på DFFD Facebook og Instagram sider samt de oplysninger som du har givet i forbindelse med køb via vores webshop eller køb af Sæsonkort i parken, herunder din købshistorik, brug af vores mobilapp, vores hjemmeside samt tilmelding til nyhedsbrev.

Formålet med behandlingen af data er, at optimere brugeroplevelsen og at kunne målrette vores annoncering imod at tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter på Facebook, vores ørige sociale medier, mobilapp, nyhedsbrev og hjemmeside. Facebook, Instagram, LinkedIn og Google behandler, på vegne af DFFD, oplysningerne til gruppemålrettet reklame vedrørende vores produkter.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv (f.eks. i forbindelse med køb af årskort til andre), opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, postnummer, fødselsdato, sæsonkortoplysninger, produkter, datoer og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse køb på webshop eller tilmelding til nyhedsbrev.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Indsigt og klager

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os.

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din emailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Henvendelse herom kan ske til dffd@firma.tele.dk Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Djursland For Fuld Damp
Hovedgaden 4
8961 Allingåbro
Telefon: 86 48 04 44 
Email: dffd@firma.tele.dk

 CVR: 27172431


DFFD behandling af personoplysninger

I forbindelse med markedsføringen indsamler DFFD bl.a. oplysninger som navn, adresse, postnummer, fødselsdato og -år, e-mailadresser  

Personoplysninger behandles fortroligt af DFFD. De oplysninger, du har opgivet, placeres på en sikker server i en database. Kun DFFD netværksadministrator og webmaster har adgang til denne database. Dine oplysninger vil aldrig blive solgt eller videregivet til andre på nogen måde.