Djursland for fuld damp

Vedtægter

Denne side er primært tiltænkt bestyrelsen og dens medlemmer.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DJURSLAND FOR FULD DAMP

§ 1. Foreningens navn

Foreningen Djursland for fuld Damp.

§ 2. Beliggenhed.

Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune.

§ 3. Formål.

Foreningens formål er på almennyttig basis – med udgangspunkt i Stationen, Allingåbro og banestrækningen Allingåbro – Romalt – at give besøgende og fastboende på Djursland en aktiv oplevelse ved:

a) Nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gennemførelse af gruppearrangementer.
b) Stille lokaler til rådighed for Oldtimer Værkstedsmuseum jvf. tinglyst lejekontrakt.
c) At styrke turismen i området.
d) At give adgang til og udvide kendskabet til Naturpark Randers Fjord.
e) At medvirke til fortsat udbygning af turistnetværk i området.

§ 4. Kapital og formue.

Kapital og formue tilvejebringes ved lån, bidrag og tilskud fra organisationer, fonde, kommuner, region, staten, EU og enkeltpersoner.
Samt fra entreindtægter, kiosksalg og afholdelse af arrangementer, der kan forenes med opfyldelsen af foreningens formålsparagraf.

§ 5. Hæftelse for foreningen.

Da foreningen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i foreningens formue eller gæld eller evt. driftsoverskud eller – underskud.

§ 6. Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside umiddelbart efter godkendelse.

§ 7. Drift og ledelse.

Driftsoverskud: Såfremt der ved foreningens drift fremkommer et overskud, skal dette anvendes til de vedtægtsmæssige formål. Et overskud, der ikke indgår til udligning af underskud eller hensættelser til fornyelser m.m. – eller til imødegåelse af fremtidig underskud, kan anvendes til modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller anlæg. Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitut på konti, der lyder på foreningens navn, eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

Ingen har andel i foreningens formue eller evt. overskud, der alene tilfalder foreningen.

Samarbejde med Norddjurs Kommune sker via drifts- og samarbejdsaftale(r)

Der kan ikke udbetales direkte løn til medlemmer af bestyrelsen.

Foreningens myndighed og ledelse: Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år senest den 30. april. Bekendtgørelse finder sted med min. 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Opslaget skal indeholde dagsorden og opfordring til indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2023 afholdes dog 10. maj 2023.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Indeværende års budget
7. Eventuelt

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til bestyrelsens formand senest otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis min. 25 stemmeberettigede har indgivet begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling, og skal afholdes senest tre uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget skriftlig henvendelse herom.

§ 8. Stemmeberettigelse.

Enhver myndig person kan ved henvendelse blive medlem af foreningen.
Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen.
Medlemskabet er gratis og giver ikke rettigheder eller forpligtigelser udover ovennævnte stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver en måneds medlemskab før man er valgbar og har stemmeret. Ethvert medlem er valgbar og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Modtagelse af valg kan kun ske ved mundtlig accept eller hvis der er afleveret underskreven erklæring om at man er villig til at modtage valg inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

§ 9. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet, 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen, medens 1 medlem vælges af og blandt Allingåbro Borgerforenings medlemmer. 1 medlem vælges af og blandt Oldtimer Værkstedsmuseums med-lemmer og 2 medlemmer vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i Norddjurs
Kommune.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at 1 er på valg i lige år og 2 i ulige år.

De af Allingåbro Borgerforening og Oldtimer Værkstedsmuseum udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer til der sker en ny udpegning.

De af Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer i den kommunale valgperiode – for indeværende periode er Fritz Birk Sørensen og Niels Skov Pedersen udpeget.

Den kandidat, der har opnået størst stemmetal uden at opnå valg, indtræder som bestyrelsessuppleant. Suppleantposten gælder for et år.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Sekretær- og kassereropgaver varetages af administrative medarbejdere.

Bestyrelsens konstituerende møde holdes senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. fire medlemmer, hvoraf den ene er formanden eller næstformanden, er til stede til indvarslet møde.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til den daglige drift ansætte en leder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder det kommende års budget inden den 15. oktober hvert år.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede tages referat, der underskrives af bestyrelsen på det kommende møde.

§ 10. Foreningen kan ikke.

Foreningen kan ikke indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, lederen eller en anden ansat, hvorved denne – selvstændigt eller som en befuldmægtiget for en anden, herunder f. eks. en ansat i dennes virksomhed – optræder som grundsælger, entreprenør, leverandør, advokat eller lignende.

§ 11. Tegning.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan udstedes prokura. I tilfælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 12. Regnskab og revision.

Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen, som har påtaleret.

Anlægsregnskab og driftsregnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Driftsregnskab og status afleveres af revisor til bestyrelsen senest 1. april hvert år.

§ 13. Ændring af vedtægter og opløsning.

Ændringer i disse vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal desuden, for at have gyldighed, vedtages af den førstkommende general-
forsamling – evt. ekstraordinær generalforsamling – med simpel flertal.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt vedtagelse herom sker på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

På den første af de nævnte generalforsamlinger skal en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer
vedtage opløsningen. På den anden generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed.

Formue og eventuelle effekter tilbydes Norddjurs Kommune vederlagsfrit mod, at kommunen
forpligter sig til at anvende formue og effekter til de vedtægtsmæssige formål.

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2023 og efterfølgende på den ordinære generalforsamling 10. maj 2023 blev vedtægterne for Foreningen Djursland for fuld Damp godkendt.

Allingåbro, den.

Send booking-anmodning

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest og aftaler nærmere.

Bemærk
Du har ikke booket noget, før du har en godkendelse fra os.

Kontaktinfo
Hvilken ydelse anmoder du om?
Hvornår ønsker du at booke?